Filmborgarm567pix.png

"Förmågan att spela in och kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är idag en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av vårt samhälle."

Filmborgarmärket


På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter finns följande text under ”rätten till utbildning”: ”Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en uppfattning”. Men hur uppfattar vi bilderna som omger oss och hur påverkas vår uppfattning om världen av dessa?

I vår tidsålder måste det anses som självklart att kunskaperna kring kommunikation med och hanteringen av bilder skulle ingå i ¨rätten till utbildning¨.

Förmågan att spela in och kunna avläsa och kritiskt förhålla sig till bilder är idag en nödvändig kompetens i utvecklingen och byggandet av vårt samhälle.

Och den måste vara en självklar del i den grund som skall ges samtliga medborgare, om vi menar allvar med jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling.

Precis som en lär sig att skriva genom att läsa och läsa genom att skriva så börjar förståelsen för bilden också i praktiken/praktiserandet.

Visionen är att alla medborgare ska kunna avläsa bild på ett medvetet och kritiskt sätt, men också vara med och bidra till visualiseringen av den tillvaro de lever i.

Därför vill vi sprida kunskapen kring hur en kan kommunicera och påverka tillvaron med kameran och bilden som verktyg.

 Så att kameran och bilden kan utvecklas till att bli lika självklara läroverktyg, kommunikationsmedel och forskningsverktyg som pennan, pappret och ordet hittills har varit i arbetet med att uppnå och försvara de demokratiska värdena i samhällsbyggandet.

I arbetet med att uppnå detta lanserar vi Filmborgarmärket.